При ЗФ „Свети Георги” - Оскар Хелене Хайм Груп АД - гр. София е регистрирана в Министерство на здравеопазването Служба по трудова медицина под № 302 от 03.06.2008 г., на основание чл. 25 г, ал. 3 от ЗЗБУТ и Заповед № РД-15-1293/15.05.2008 г. на министъра на здравеопазването.
   
  Начало
 
   
     
 
Отвори голяма снимка на Удостоверение
Екипът на СТМ към ЗФ „Свети Георги” - ОНН Груп” АД се стреми към качествено и отговорно изпълнение на своите задължения съобразно възложените по договор дейности, което е и повод да се повишава квалификацията на специалистите чрез участия в семинари, обучения и квалификационни курсове.
За реализирането на своята дейност Дружеството е подбрало квалифицирани специалисти със стаж в областта на трудовата медицина и партньори с доказано качество на обслужване в съответната област.
В СТМ са назначени по трудови правоотношения:
 • Ръководител СТМ
 • Правоспособен лекар със специалност „Трудова медицина”
 • Експерт здраве и безопасност при работа - магистър с придобити специалности: „санитарен инспектор”, Социални дейности”, „Здравен мениджмънт”
 • Медицинска сестра
 • Инженер електрически контрол
 • Инженер индустриални машини и системи
 • Технически сътрудник
Съгласно Правилника за устройството и дейността на СТМ при промяна на обстоятелствата, свързани с броя на обслужваните по договор работници и служители, условията им на труд или спецификата на дейността на съответния контрагент, се актуализира щатното разписание на персонала или се привличат временно по договор външни специалисти и организации за изпълнението на конкретни задачи.
 
     
 
Отвори голяма снимка на Ръководство Екипът
 
     
  Начало  
   
     
 
СТМ осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и всички подзаконови и нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, санитарно-хигиенни норми, стандарти, правила и изисквания, правилници за безопасност на труда и други разпоредби.
В съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове Службата по трудова медицина извършва следните услуги.

І. Комплексно обслужване по трудова медицина
1. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа:

СТМ, съгласно нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и въз основа оценката на риска и конкретните условия на труд, предлага и изготвя:
 • списък на професиите и длъжностите, при които работещите подлежат на задължителни периодични медицински прегледи и изследвания;
 • предлага вида на медицинските специалисти, които да извършват съответните прегледи и изследвания;
 • честотата на провеждане на профилактичните медицински прегледи;
 • анализ на здравословното състояние на работещите на база проведените профилактични прегледи;
 • СТМ уведомява избрания общо практикуващ лекар за заболяване или отклонения във физиологичните показатели на работещия;
 • обобщен анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност (ЗВН) по данни от болничните листове за едногодишен ретроспективен период;
 • изготвяне и поддръжка на здравни досиета на работещите;
 • изготвяне на заключение за годността на работника/служителя за изпълнение на определен вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения;
Услуги

2. Оценка на риска
 • СТМ участва в извършването на оценката на риска за здравето и безопасността на работещите или нейната актуализация, съгласно изискванията на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
  - Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда, използваните суровини и материали;
 • СТМ, в съответствие с оценката на риска, съвместно с представители на работодателя разработва мерки за подобряване състоянието на работната среда, безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес:
  - оценява санитарно-битовото осигуряване на работниците и служителите;
  - разработва и предлага мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на установения риск;
  - разработва препоръки за работодателя относно преустройство на работното място, организацията на труда и трудовото натоварване на заболели работници и служители във връзка с оценката на физиологичното им натоварване;
  - разработва физиологични режими на труд и почивка.
3. Консултантска дейност
 • Консултиране и подпомагане работодателя за прилагане на превантивните подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и за въвеждане на принципа за посттоянното подобряване на управлението на дейностите по здраве и безопасност;
  - Съдействие при организиране извършването на специализирани измервания и оценки на факторите на работната среда с издаване на протокол и сертификат от акредитирана лаборатория: физични, химични и биологични; контрола на електрическите съоръжения и уредби.
  - Препоръки по отношение избора на средства за индивидуална и колективна защита.
  - Консултиране на ръководството на организацията за здравните противопоказания при приемане на работа на новоназначени работници и служители.
  - Консултиране на работодателя при трудови злополуки и съмнение за професионален характер на констатирано заболяване на служител.
  - Консултиране на Работодателя при възникнали проблеми във връзка с трудоустрояване на служители.
  - СТМ информира работодателя и го подпомага при изпълнение на нормативно установените изисквания, свързани със здравословните и безопасни условия на труд.
  - СТМ подпомага работодателя при разработването на правила, норми и инструкции в предприятията за осигуряване на здраве и безопасност при работа.
 • Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа:
  - СТМ разработва и участва в изпълнението на програми за обучение на ръководния персонал, на работниците и служителите и на техните представители по правилата за осигуряване на здраве и безопасност при работа и спазването на санитарно-хигиенните норми и изисквания за работната среда и трудовия процес.
  - СТМ участва в реализирането на програми за промоция на здравето на работещите на работното място, отстраняване на рисковите фактори на начина на живот, преодоляване на стреса при работа.
  - СТМ консултира, подпомага и обучава КУТ и ГУТ при осъществяване на дейността им по чл. 29 от ЗЗБУТ и издава удостоверения.
II. Организиране и на профилактични медицински прегледи и изследвания, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и други нормативни документи.
 
     
  Начало  
   
     
 
Трудова медицина означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:
 • опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
 • развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
 • повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
 • създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.
Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда са най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа. Работодателят може да реализира по-високи изисквания, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите, но не и по-ниски от минималните изисквания.
Работно място е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа.
Професионален риск е вероятността от възникване на неблагоприятни последици за здравето и безопасността на работещите лица при конкретно въздействие на вредни фактори при работа и степента на последиците.
Вредни фактори за здравето и безопасността са физически (в това число механични, акустични, електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни и др.), химически, биологически, психологически, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и безопасността на работещите.
Оценка на риска е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти.
 
     
   
     
 
Какви са задълженията на работодателя по ЗБУТ?
1. да осигури обслужване от служба по трудова медицина;
2. да направи оценка на риска за здравето и безопасността;
3. да планира подходящи мерки за предотвратяване на риска;
4. да разработи правила за безопасни и здравословни условия на труд;
5. да създаде организация за инструктажи и обучение;
6. да предостави лични предпазни средства;
7. да предприеме мерки за недопускане на трудови злополуки;
8. да информира работниците и служителите относно здравословните и безопасни условия на труд.

Какви са задълженията на работниците и служителите?
1. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд;
2. Да използва лични предпазни средства;
3. Да използва работното оборудване само по предназначение и при условията, за които е предвидено.

Какви са отговорностите за нарушаване на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд?
1. За работодателя - имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 лв.;
2. За длъжностното лице - имуществена санкция или глоба в размер от 250 до 1000 лв.;
3. За работник или служител - глоба в размер от 20 до 250 лв.

Какви са функциите на Службата по трудова медицина?
1. Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето и безопасността при работа;
2. Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите и анализирането му във връзка с извършваната работа;
3. Обучение на работници и длъжностни лица по правилата за опазване на здравето и безопасността при работа.

Какви са функциите на длъжностното лице по здравословни и безопасни условия на труд?
1. Организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;
3. Контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
4. Предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения

Какво е "добра практика" по здравословни и безопасни условия на труд?
Това са примери за определяне и прилагане на ефективни мерки за предотвратяване на увреждания и намаляване на рисковете на работното място.
 
  Начало  
     
   
     
 
Име на фирма:
Лице за контакт:
Телефон:
E-mail:
Съобщение:
   
 
Моля,
въведете кода:
 

СТМ - ЗФ "Свети Георги - ОХХ Груп" АД
1504 гр. София
бул. "Янко Сакъзов" № 10, ет. 2, ап. 5

тел./факс: 02 980 4939

GSM:
0886 555 373 - Галя Дакова
0885 555 271 - Петя Иванова

e-mail: zfsvg_ohh@abv.bg

 
Начало
 
   
  уеб дизайн: www.need.bg